Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUUR VERGADERRUIMTE

Definities
1. Met Station Brandstof wordt bedoeld het pand aan de Vughterweg 80 te Den Bosch, ook wel Brabant Service Station genaamd.
2. Met verhuurder wordt Iris Bolk bedoeld, geboren op 24 maart 1990 te Den Bosch.
3. Met huurder wordt de persoon bedoeld die Station Brandstof of een gedeelte daarvan huurt. De huurder is in principe de contactpersoon voor de dag van gebruik.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen en leveringen door de verhuurder.
2. Afwijkingen van de voorwaarden kan alleen als dit uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

Tijden
Met de huur van een halve dag wordt bedoeld: maximaal 4,5 uur gebruik van de ruimte. Met de huur van een hele dag wordt bedoeld: maximaal 8,5 uur gebruik van de ruimte. Het is maximaal 2 van de huurders toegestaan om 30 minuten eerder op locatie te zijn om voorbereidingen te doen. Wanneer van tevoren extra uren worden geboekt bovenop bovenstaande opties, kost dit 62,50 euro excl. btw per uur. Bij overschrijding van de afgesproken tijd wordt 75 euro excl. btw per uur extra in rekening gebracht. 

Prijzen 
Alle prijzen genoemd in de communicatie en op de website www.stationbrandstof.nl zijn exclusief btw.

Betaling
De betaling hoeft pas achteraf voldaan te worden. Dit wil zeggen na de gereserveerde datum van huur. De betaling wordt uiterlijk 14 dagen (10 werkdagen) na de factuurdatum door de huurder voldaan, tenzij anders vermeld of afgesproken. 

Annuleren afspraak
Wanneer de afspraak onverhoopt niet door kan gaan van de afnemerskant (huurder) laat de huurder dit z.s.m. weten via mail of telefoon. Wij maken gebruik van de volgende annuleringsvoorwaarden bij annulering door de klant:
– tot 14 dagen vóór de boeking: gratis
– tot 7 dagen vóór de boeking: 25% van de huurkosten worden in rekening gebracht
– tot 3 dagen vóór de boeking: 50% van de huurkosten worden in rekening gebracht
– tot 1 dag vóór de boeking: 75% van de huurkosten worden in rekening gebracht
– op de dag zelf: 100% van de huurkosten worden in rekening gebracht

Wanneer de reservering niet nageleefd kan worden door onvoorziene omstandigheden (zoals ziekte) én wanneer er minder dan 3 personen ‘overblijven’ is het mogelijk om, in overleg, de reservering kosteloos te verplaatsen binnen een termijn van 28 dagen (20 werkdagen, inclusief feestdagen). Als hier niet aan voldaan wordt, worden bovenstaande kosten in rekening gebracht.

Wanneer de afspraak, korter dan 4 weken voor de gereserveerde datum, door onvoorziene omstandigheden niet plaats kan vinden wordt dit door Station Brandstof z.s.m. gecommuniceerd en zal Station Brandstof helpen zoeken naar een passende oplossing. Langer dan 4 weken alvorens het plaatsvinden van de gehuurde datum staat het Station Brandstof vrij om de reservering te cancelen indien noodzakelijk.

Aansprakelijkheid
Het huren van Station Brandstof is geheel op eigen risico. De huurder is verantwoordelijk voor het pand en de spullen van de verhuurder en huurder, gedurende het gebruik tijdens de afgesproken tijden. Huurder is verantwoordelijk voor zijn eigen meegenomen spullen en dient een eigen verzekering af te sluiten. De huurder is aansprakelijk voor de kosten van alle schade toegebracht aan het pand of de inventaris, dit geldt ook voor het kwijtraken van spullen, veroorzaakt door huurder of een van de personen die door huurder toegang heeft gekregen tot Station Brandstof.

De huurder is niet bevoegd haar recht tot medegebruik over te dragen aan derden. In de ruimte mag geen publiek worden uitgenodigd en toegelaten zonder te communiceren met Iris Bolk, eigenaar van Station Brandstof.

Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Station Brandstof beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €1500,-.

Overige regels
Bij het huren van uitsluitend de vergaderruimte is het mogelijk dat maximaal 3 andere personen gedurende de huur gebruik maken van de gedeelde entree. Huurders zullen elkaar niet tot last zijn en zijn zelf verantwoordelijk om elkaar aan te spreken bij (geluids)overlast.

Het is verboden om zelf eten en drinken mee te nemen en te nuttigen in het pand. Het is mogelijk om een lunch, snack of drinkarrangement bij te boeken.

Station Brandstof heeft het recht om de huur per direct te beëindigen indien omwonenden klagen over overlast. Huurder zal per direct het pand verlaten indien verhuurder dit verzoekt. 

Verhuurder en huurder houden zich beiden strikt aan de richtlijnen van het RIVM. Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen voor meer informatie. Wanneer de richtlijnen niet worden nageleefd, kan de verhuurder de toegang door de huurder tot het pand ontzeggen. 

Het is verboden om te roken of drugs te gebruiken in Station Brandstof. Buiten, achter het pand, mag gerookt worden.

Privacy
De (persoons)gegevens die aan Station Brandstof worden verstrekt, zullen met zorg worden verwerkt en alleen gebruikt worden indien noodzakelijk. Dat wil zeggen om contact op te nemen voor, tijdens en na de huur van het pand. Zie onze privacyverklaring op onze website http://www.stationbrandstof.nl/privacybeleid/ voor meer informatie.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De algemene voorwaarden zijn het laatst bijgewerkt op 20 mei 2020.